Cổ đông

Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
03/06/2024

2024.06.03_VHD_CBTT_Thu moi hop va Chuong trinh hop DHDCD thuong nien 2024 1. Du thao Bao cao cua Ban dieu hanh…

Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2023
Báo cáo thường niên năm 2023
09/05/2024

Báo cáo thường niên năm 2023 Giải trình

Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2023 Hợp nhất và giải trình
Báo cáo tài chính năm 2023 Hợp nhất và giải trình
30/04/2024

BCTC HopNhat 2023 GiaiTrinhBCTC2023 HN

Xem thêm
Công văn giải trình về việc chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023
Công văn giải trình về việc chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023
16/04/2024

VHD_GT chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023

Xem thêm