Liên kết website
Đăng kí nhận tin
 
Tìm kiếm
Tin Tức VINAHUD
VINAHUD TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (29/03/2018)

 Ngày 28/3/2018, tại Hội trường tầng 9 trụ sở chính Công ty - Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX (mã chứng khoán: VHD) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đến dự Đại hội, có ông Thân Thế Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, ông Nguyễn Anh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty; các ông (bà) trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng, ban và đặc biệt sự hiện diện của 39 cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cho 5.833.004 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 83,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C; Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thực hiện; Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017; Tờ trình phương án mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Tờ trình về việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay thế chỗ trống phát sinh; Tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 03 thành viên lên 05 thành viên và đã tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

+ Ông: Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT.

+ Ông: Nguyễn Hoài Giang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

+ Ông: Nguyễn Anh Tùng - Thành viên HĐQT.

+ Ông: Vương Hồng Khanh - Thành viên HĐQT

+ Ông: Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:

+ Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng Ban kiểm soát

+ Ông: Vũ Thái Dương - Thành viên Ban kiểm soát

+ Bà: Trần Thu Hà - Thành viên Ban kiểm soát 

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung trong chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã thành công tốt đẹp. Cùng với sự tin tưởng của cổ đông, HĐQT Công ty cam kết đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo với quyết tâm xây dựng VINAHUD ngày một phát triển ổn định và bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nghị quyết, Biên bản của Đại hội, Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Download tại đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt truy cập : 1390852
Trực tuyến : 53
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX (VINAHUD)
Tòa nhà VINAHUD, Đường Trung Yên 9, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tel : (84-4) 3783 5757 - Fax: (84-4) 3783 5656 - Email: contact@vinahud.com.vn